Gemeente Midden-Groningen ziet voor de komende jaren forse tekorten iStock

Gemeente Midden-Groningen ziet voor de komende jaren forse tekorten

MIDDEN-GRONINGEN - De gemeente Midden-Groningen ziet al voor 2025 een tekort van 4,5 miljoen. Belangrijke redenen zijn het afschaffen van een korting op het gemeentefonds vanaf 2026 in ruil voor een eenmalige korting in 2025 en de ongedekte kosten in het sociale domein (met name de Jeugdzorg). Om een sluitende begroting voor 2025 te krijgen, moeten maatregelen genomen worden. Het college legt in de tweede helft van 2024 voorstellen voor aan de gemeenteraad.

In de Voorjaarsnota wordt een beeld geschetst van de verwachte ontwikkelingen voor de volgende vier jaar. Daarin ziet de gemeente al vanaf 2025 grote tekorten. De ontwikkelingen laten een licht positief resultaat van 500.000 zien in 2024 tegenover een fors negatief resultaat van 4,5 miljoen in 2025. Het Rijk heeft de opschalingskorting vanaf 2026 geschrapt in ruil voor een eenmalige korting in 2025. Deze eenmalige korting leidt voor de gemeente Midden-Groningen tot een nadeel van 2,7 miljoen op het gemeentefonds in 2025. Het Rijk geeft wel compensatie voor een aantal extra kosten die de gemeente moet maken. In de jaren 2026 tot en met 2028 loopt het tekort verder op van afgerond 9 miljoen naar 11 miljoen. Om voor 2025 een sluitende begroting aan te kunnen bieden bij de provincie, inventariseert het college bezuinigingsvoorstellen voor het tekort van 4,5 miljoen in 2025.

Wethouder Financiën Markus Ploeger benadrukt: “We richten ons eerst op 2025. Voor de jaren daarna zijn er nog te veel onzekerheden. Denk aan de uitwerking van het regeerakkoord op hoofdlijnen. We krijgen te weinig geld van het Rijk voor al onze taken en verplichtingen met name op het gebied van de Jeugdzorg. We blijven druk uitoefenen op de politieke besluitvorming bij het Rijk. Als gemeente alleen hebben we helaas nauwelijks invloed. Met andere gemeenten samen hopen we op meer succes. Bij de jaarrekening 2023 stellen we voor om extra reserves te vormen tegen de tekorten. Maar daarmee kunnen we niet alles opvangen. We moeten dus maatregelen nemen. Hoe de maatregelen eruit komen te zien is nu nog niet bekend. De komende maanden wordt gewerkt aan een pakket met voorstellen. Daarover kan de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2025 beslissen.”

Jaarstukken in raad
De jaarrekening 2023 wordt in de gemeenteraad van 4 juli 2024 besproken. De Voorjaarsnota 2024 komt op 11 juli 2024 aan bod.
 
Tiplijn