Ondertekening prestatieafspraken Woonvisie Westerkwartier 2023

Ondertekening prestatieafspraken Woonvisie Westerkwartier 2023

WESTERKWARTIER - Gemeente Westerkwartier en de corporaties Wold & Waard en Wierden en Borgen, het Huurdersplatform Westerkwartier en de Huurdersvereniging De Marne-De Terpen hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2023. Woensdag 7 december ondertekenden genoemde partijen deze in Grootegast. De gemaakte afspraken gaan over woningvoorraad, betaalbaarheid, verduurzamen en leefbaarheid.

Voldoende en verschillende type sociale woningen
In 2023 zetten de partijen zich in voor voldoende en verschillende type sociale huurwoningen. Wold & Waard bouwt 24 nieuwe woningen in Oostindie Leek. Daarnaast zetten partijen in op meer sociale nieuwbouw, vooral in Zuidhorn. Voldoende beschikbare bouwlocaties zijn belangrijk voor het halen van de gezamenlijke opgave voor woningbouw.

Verduurzamen van woningen
In 2023 versnelt Wold & Waard de verduurzaming van de woningen. De corporatie verduurzaamt meer dan 130 woningen. Daarnaast start zij met de verbetering van het energielabel van de laatste 140 woningen, die nu nog D-E-F-G-labels hebben. Daarbij krijgen ongeveer 220 woningen HR++glas en ruim 500 woningen zonnepanelen. Wierden en Borgen plaatst op ongeveer 8 woningen zonnepanelen. Daarnaast verduurzamen zij 12 van hun 179 woningen in het Westerkwartier.

Plannen en ontwikkelingen
Aanpak energiearmoede
In 2022 hebben partijen een aanpak ontwikkeld tegen energiearmoede. Samen met de corporaties organiseert de gemeente onder meer de Energiebus. Deze gaat bij inwoners langs om maatregelen voor energiebesparing toe te passen. Maatregelen zoals het plaatsen van tochtstrippen, brievenbusborstels, leidingisolatie, purschuim of radiatorfolie. De gemeente en corporatie doen dit in samenwerking met het Alfa-college.

Woonplannen en woonlastenonderzoek
In 2023 gaat de gemeente verder met het maken van woonplannen per dorp. Ook start er eind 2023 een woonlastenonderzoek. Dat is een onderzoek naar de kosten voor wonen en de inkomens van huurders en eigenaren van woningen. De partijen willen hiermee een beeld krijgen van mogelijke problemen bij het betalen van de lasten en de oorzaken hiervan.

Leefbaarheidsplan
De corporaties maken een leefbaarheidsplan voor de wijken en dorpen, die extra aandacht nodig hebben. De gemeente kijkt en denkt mee over de straten en het groen. Ook zorg- en welzijnsorganisaties zijn betrokken. Daarnaast ontwikkelt Wold & Waard in 2023 een model om de leefbaarheid te meten en te volgen.

Meerjarige afspraken
In de prestatieafspraken werken de partijen de ambities en opgaven uit de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 verder uit. Ieder jaar vertalen zij deze meerjarige afspraken naar uit te voeren jaarafspraken. Partijen hebben elkaar en andere (maatschappelijke) partners nodig om invulling te geven aan de opgaven, waar ze samen voor staan.

De huidige voorzitter van het Huurdersplatform Westerkwartier, Joukje Scholte, stopt. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor de belangen van de huurders van Wold & Waard. Zij was in haar rol als voorzitter vele jaren betrokken bij de prestatieafspraken.